Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2019  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Anglická vlajka

Vysílač Rádia Faktor na Kleti - fakta , údaje a průběh

Nejúspěšnější soukromé rádio v jihočeském regionu - Rádio Faktor si hodlá nadělit k desátému jubileu dárek v podobě nového vysílače na Kleti. Ten by měl nahradit současný vysílač na Kluku. První pokus o umístění 110,5 m vysokého ocelového příhradového stožáru na kótě 1079 m nedopadl pro investora příznivě. Proti výstavbě stožáru a doprovodného objektu se postavila občanská sdružení CALLA, Jihočeské matky a Památkářská obec českokrumlovská. Správa CHKO Blanský les zamítla žádost o umístění z důvodu nepřípustnosti stavby ve II. zóně CHKO a z možného narušení krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

"Objekty jsou umisťovány na rozhledovém prostranství na vrcholu hory v bezohledně konfrontační poloze k významné přírodní skalní skupině mrazového srubu a k dálkovému výhledu do krajiny směrem na kájovský kostel a panorama Alp. Stožár se bude uplatňovat rušivě ve všech pohledech k vrcholu a zmnožením stožáru dojde k technizaci jak celého temene přírodního masivu v šířce 320 m, tak při rozhledu z vrcholu, kde bude překážet v dosud volných a nerušených pohledech, zvláště z ochozu rozhledny". Proti rozhodnutí Správy CHKO Blanský les se nikdo neodvolal, a proto se nabízí otázka, zda předložení tohoto "provokativně nereálného záměru" nebylo záminkou pro předložení "nové upravené verze".

Přesto, že investor tvrdí, že druhá studie vznikla podle požadavků ochranářů přírody, k záměru se před zahájením správního řízení nevyjádřila Správa CHKO ani občanská sdružení! Studie byla veřejně představena na prezentaci v Rádiu Faktor dne 22.ledna mimo jiné za účasti krajského hejtmana RNDr. Zahradníka , poslance Vlacha, senátora Pospíšila, přednosty OkÚ Český Krumlov Mikeše a dalších. Další představení záměru se konalo na českobudějovickém výstavišti v rámci výstavy Obchodní a prezentační dny reklamy."Plně automatický vysílač nebude dramaticky převyšovat okolní terén a rozhodně nijak neuškodí životnímu prostředí", uvedl na této výstavě Ladislav Faktor.

Počátkem února požádal investor o Správu CHKO Blanský les o vydání stanoviska k výstavbě nové upravené verze stožáru, tj. zmenšené o 20 m, zeštíhlené a situované mimo volné prostranství horského masívu. Rovněž obslužný patrový objekt byl plošně zmenšen.

O zahájení správního řízení byla dle zákona č. 114/1992 Sb informována občanská sdružení a. dle ust.§ 70 tohoto zákona se k účasti v řízení přihlásila CALLA, Hnutí Duha a Památkářská obec českokrumlovská. Tato sdružení zároveňń zaslala svá nesouhlasná stanoviska požadující zejména spolusdílení stávajícího vysílače Českých radiokomunikací a důsledné vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz formou fotogrometrického zpracování dálkových pohledů. S ohledem na dotčení širšího území v souvislosti s výstavbou příjezdové komunikace a zpevněných jeřábových a manipulačních ploch požaduje sdružení CALLA dále uložení biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.Zároveň toto sdružení požádalo Agenturu ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích o zpracování posouzení vlivu stavby na krajinný ráz dle metodiky MŽP.

Vzhledem k tomu, že provozovat kmitočet 104,3 MHz lze údajně z hlediska bezpečnosti leteckého provozu provozovat pouze na zvláštním stožáru mimo vysílač Českých radiokomunikací, požaduje sdružení CALLA doložení tohoto tvrzení znaleckým posudkem, neboť České radiokomunikace, oblastní závod Jižní Čechy možnost spolusdílení nevylučují.

Obavy z možného negativního vlivu vysílače na provoz Observatoře Kleť vyjádřila ředitelka Hvězdárny a Planetária České Budějovice ing. Jana Tichá ve stanovisku zaslaném na Správu CHKO Blanský les. Obavy má zejména z ovlivnění výhledu z observatoře, osvětlení vysílače, ovlivnění místního mikroklimatu odpadním teplem z vysílacích agregátů, prašnosti a otřesů při výstavbě vysílače i přístupové cesty, jak při výstavbě, tak při běžném užívání přístupové komunikace.

K žádosti se vyjádřila obec Křemže, která se domnívá, že nedojde při existenci stávajících vysílačů k ohrožení životního prostředí ani krajinného rázu! K tomu je nutno uvést, že vedle zmíněného180 m vysokého "historického stožáru" Českých radiokomunikací působícího jako dominanta širokého masívu již od roku 1957, je zde umístěn tzv., pomocný stožár radiokomunikací vysoký 60 m a armádní stožár o výšce 35 m. K jejich výstavbě došlo před platností zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky o zřízení CHKO Blanský les.

Vzhledem k tomu, že v dotčeném území je evidován pravidelný výskyt dvou silně ohrožených druhů živočichů sýce rousného a kulíška nejmenšího, vyzvala Správa CHKO investora o doložení výjimky z ochranných podmínek těchto druhů od Ministerstva životního prostředí. Zároveňń uložila žadateli předložit fotogramemetické snímky s geometrickým zákresem navržené konstrukce provedené autorizovaným geodetem z těchto stanovišť:

 • z kóty 558 z návrší jižně od Holubova,
 • z oppida na Třísově, uprostřed druhé meze od severu, proti zastavení č. 6 naučné stezky,
 • od silnice I/39 u odbočky na Třebonín nad Rájovem
 • od slunečních hodin na vrcholu Kleti
 • z ochozu rozhledny na Kleti
 • z obou kopulí hvězdárny na Kleti
Protože žadatel nepředložil tyto doklady v požadovaném termínu, bylo správní řízení přerušeno.

Citujeme z Vyhlášky č.197/1989, kterou MK ČR zřizuje CHKO Blanský les

§ 2 " Posláním oblasti je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů. K typickým znakům oblasti náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu…."

§ 6 "V zóně II je zakázáno umisťování staveb a změny ve využití území mimo zastavěná území"

regulativa pro zástavbu, která jsou součástí Plánu péče " Volná krajina je z hlediska ochrany přírody v zásadě územím nezastavitelným, kde by měly být povolovány pouze nezbytné stavby technické infrastruktury komunikací a objektů sloužících jednoznačně k obhospodařování krajiny, které nelze umístit v sídlech".

Časový sled ve správních řízeních

 • 20. 10. 2000 - podalo Rádio Faktor Správě CHKO Blanský les žádost o vydání stanoviska k výstavbě vysílače Kleť na pozemku č.1671/7
 • 25. 10. 2000 - Správa CHKO Blanský les oznamuje občanským sdružením zahájení řízení dle zákona č. 114/1992 Sb. svou účast potvrzuje dle § 70 cit. zákona Sdružení Calla, Jihočeské matky a Památkářská obec českokrumlovská
 • 1. 11. 2000 - zasílá nesouhlasné stanovisko ke stavbě sdružení Jihočeské matky
 • 8. 11. 2000 - zasílá nesouhlasné stanovisko ke stavbě památkářská obec českokrumlovská,
 • 10. 11. 2000 - zasílá nesouhlasné stanovisko ke stavbě sdružení CALLA
 • 15. 11. 2000 - nesouhlasí s výstavbou vysílače LČR, Lesní správa Č.Krumlov
 • 15. 11. 2000 - souhlasí Obec Kájov s výstavbou vysílače za předpokladu dodržení všech podmínek CHKO Blanský les
 • 20. 11. 2000 - seznamuje Správa CHKO účastníky řízení s podklady pro rozhodnutí
 • 11. 12. 2000 vydává správa CHKO Blanský les pod č.j.895/00 li záporné rozhodnutí k umístění vysílače na Kleti
 • Dnem 29. 12. 2000 - nabývá toto správní rozhodnutí právní moci.
 • 6. 2. 2001 - podává JUDr. Ladislav Faktor na Správu CHKO Blanský les novou žádost o vydání stanoviska k výstavbě vysílače II.
 • 8. 2. 2001 - oznamuje Správa CHKO Blanský les zahájení řízení dle zákona č.114/1992 Sb.občanským sdružením. V zákonné lhůtě se přihlašují k účasti v řízení dle § 70 tohoto zákona Sdružení CALLA, Hnutí duha a Českokrumlovská obec památkářská
 • 12. 2. 2001 - zasílají Správě CHKO své stanovisko k možnosti spolusdílení České radiokomunikace, obl. Jižní Čechy
 • 15. 2. 2001 - zasílá svůj požadavek o podání informací s průběhem řízení Hvězdárna a planetárium České Budějovice.
 • 15. 2. 2001 - zasílá nesouhlasné stanovisko Památkářská obec českokrumlovská se znepokojením nad politizováním akce.
 • 19. 2. 2001 - zasílá své nesouhlasné stanovisko hnutí Duha s odkazem na zákat stavby ve II. zóně CHKO.
 • 19. 2. 2001 - se k záměru kladně vyjadřuje obec Křemže.
 • 26. 2. 2001 - předkládá své stanovisko sdružení CALLA s požadavkem na posouzení vlivu dle § 12. zhotovení znaleckého posudku na spolusdílení vysílače ČR a uložení biologického průzkumu
 • 23. 2. 2001 - objednává Sdružení CALLA posudek na hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz u AOPAK České Budějovice
 • 14. 3. 2001 - vyzývá Správa CHKO Blanský les žadatele o doplnění podkladů k žádosti, tj. souhlas s udělením výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, doložení zákresu do platné katastrální mapy a fotogrammetrické snímky z šesti určených míst
 • 3. 4. 2001 přerušuje správa CHKO Blanský les řízení k vydání souhlasu s umístěním stavby vysílače Kleť
 • 19. 4. 2001 - občanská sdružení vydávají společnou tiskovou zprávu s pozvánkou na výlet na Kleť
 • 21. 4. 2001 - občanská sdružení CALLA, JISOP, Jihočeské matky, Památkářská obec českokrumlovská a Hnutí Duha pořádají zimní výšlap na Kleť s besedou s novináři, pracovníky Správy CHKO Blanský les a Observatoře na Kleti
 • 30. 4. 2001 - Agentura ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích zpracovává na požádání Sdružení CALLA odborný posudek k umístění vysílače
 • 22. 2. 2002 - Ministerstvo životního prostředí uděluje výjimku z ochranných podmínek chráněných druhů živočichů
 • 1. 3. 2002 - Sdružení CALLA podává rozklad ministru životního prostředí proti rozhodnutí o udělené vyjímce
 • 14. 5. 2002 - "Žádné další vysílače na Kleti!" - tisková zpráva a petice
 • 10.7. 2002 - Odpůrci výstavby dalšího stožáru na Kleti shromáždili první tisícovku podpisů pod petici
 • 15.1. 2003 - Občanská sdružení předávají petici s 2 613 podpisy orgánům státní správy a samosprávy, včetně ministerstva životního prostředí
 • 14. 4. 2003 - Ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrožek ruší na základě návrhu rozkladové komise rozhodnutí MŽP o udělené výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a žádost vrátil k novému projednání!
 • 24. 4. 2003 - O stavbě stožáru vysílače Rádia Faktor na Kleti není stále rozhodnuto, společná tisková zpráva sdružení Calla a Jihočeské matky ze dne 24. 4. 2003
 • 5. 11. 2003 - Tisková zpráva: "Správa CHKO Blanský les zamítla žádost Rádia Faktor o výstavbu vysílacího stožáru na Kleti"
 • 29. 1. 2004 - "Vysílač na Kleti nebude!" Více tisková zpráva z 29. ledna.
 • 23. 2. 2004 - Ministerstvo životního prostředí uděluje výjimku ve smyslu ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze základních podmínek ochrany chráněných druhů živočichů, zvláště Sýce rousného a Kulíška nejmenšího, pro výstavbu stožáru.
 • 3. 8. 2004 - vydává po předchozím souhlasu Národního památkového úřadu Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov kladné rozhodnutí s dočasným (10 let) umístěním anténního systému na rozhlednu Kleť.
 • 5. 11. 2004 - žádá sdružení Jihočeské matky Městský úřad v Českém Krumlově o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o vydání případných souhlasů s umístěním anténních systémů na rozhlednu Kleť. Na žádost bylo odpovězeno.
předseda JISOP JUDr. Mlčoch s arch.Štormem ze Správy CHKO Blanský les při terénní diskusi v místě navrhovaného umístění vysílače
předseda JISOP JUDr. Mlčoch s arch.Štormem ze Správy CHKO Blanský les při terénní diskusi v místě navrhovaného umístění vysílače

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 384 971 934, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz